Základní informace

 

  • potenciál zajímavého výnosu z profesionálně spravovaných kancelářských nemovitostí oproti rezidenčním nemovitostem
  • možnost participovat na růstu hodnoty nemovitosti a nájemních smluv při zvýšené inflaci
  • možnost diverzifikace s ohledem na počet nájemních smluv uzavřených u nemovitostí vlastněných fondem
  • investice cílené do kvalitních nemovitostí
  • schopnost fondu zajistit externí financování
  • flexibilita fondu a široké spektrum kontaktů členů týmu a tím daná schopnost realizovat akviziční proces
  • zvýhodněná sazba daně z příjmu pro fond ve výši 5%

Proces hodnocení nemovitostí akvírovaných fondem

Základem každého investičního rozhodnutí je due diligence (dále i jen „DD“) proces a zprávy z tohoto procesu vyplývající. Pod DD se obecně rozumí vícestupňový proces kontroly. Základním krokem je vypracování tzv. technického DD  a dále pak právní, finanční a daňové DD. V průběhu investičního procesu je přizván i nezávislý poradce ke stanovení očekávané tržní ceny.

Technické DD zahrnuje zejména vyhledání a zpracování technických údajů k nabývaným nemovitostem. V návaznosti na to musí být analyzován technický stav nemovitosti a výpovědní schopnost její dokumentace. Za pomoci technického DD se zjišťují především aktuální tržní skutečnosti, jako je hospodárnost a technické parametry nemovitosti. Technické DD obsahuje informativní odhad nákladů a stanovení hospodárnosti.

Právní DD zahrnuje zejména – prověření subjektu prodávajícího, prověření vlastnických práv, popř. vlastnictví podílů a smluvní situaci v užívání a obhospodařování nemovitostí, včetně posouzení existence případných nežádoucích omezení (zejména) vlastnických práv.

Finanční a daňové DD zahrnuje primárně kompletní prověrku vedení účetnictví akvírovanou společností. Auditor v tomto případě kontroluje i shodu skutečností uváděných v účetnictví v porovnání se smluvními dokumenty. Mimo jiného tato část kontroly obnáší i kontrolu oprávněnosti jednotlivých daňových nákladů společnosti.

Nezávislý odhad hodnoty nemovitosti - má za cíl určit tržní hodnotu nemovitosti. V rámci odhadního procesu se posuzují relevantní fakta. V rámci odhadu hodnoty nemovitosti jsou zohledňovány zejména – geografická koncentrace, složení a koncentrace určitých druhů nemovitostí, druh nemovitosti, počet jednotek, skutečné příjmy z nájmu, dosažitelné příjmy z nájmu, seznamy nájemců s uvedením příjmů z nájemného, možná indexace, břemena váznoucí na nemovitosti, náklady na obhospodařování, možná zbývající doba využití a náklady na možné zhodnocení.

Výsledky DD jsou vždy shrnuty ve zprávách. Na základě hodnotícího posudku vypracovaného pro každou nemovitost vzniká obchodní a finanční plán.

Modelový příklad výnosu z nemovitosti

V tomto modelovém příkladu nejsou zohledněny náklady na poplatky a daně.

EUR %
investice 10 000 000   
vlastní prostředky 3 500 000
úvěr 6 500 000
roční výnos 760 000
splátka úroku -130 000
splátka úvěru -130 000
kapitálové náklady -50 000
správa nemovistosti -22 800
ostatní a rezerva -40 000
zisk 517 200 14,78
cash flow 387 200 11,06

Kontakt

BH Securities a.s. 
Na Příkopě 848/6
110 00, Praha 1
Recepce: +420 255 710 710
Fax:+420 255 710 770
E-mail: bhs@bhs.cz
Web: www.bhs.cz

BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

Anežská 986/10,
110 00 Praha 1
IČ: 05504643 
DIČ: CZ05504643 
vedená u Městského soudu v Praze, vložka B 21953

Pavel Borovička
Tel. 255 710 777

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Položky označené * jsou povinné.

Četl/a jsem Zásady ochrany osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za podmínek v něm uvedených.
Odeslat

2019 © BH Securities a.s.

Více